ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ
ເຮົາມີ 38 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ

ຫນ້າເລີ່ມຕົ້ນ ຂ່າວເສດຖະກິດ,ວັດທະນະທຳ,ສັງຄົມ ຂ່າວເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ວຽກ​ງານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຕີ​ດພັນ​ກັບ​ການ​ພັດທະນ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ສັງຄົມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ

ວຽກ​ງານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຕີ​ດພັນ​ກັບ​ການ​ພັດທະນ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ສັງຄົມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ

User Rating: / 1
ບໍ່ດີເລີຍດີທີສູດ 
SHARE STORE:
Digg
 

ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນວຽກຫນຶ່ງທ່ີມີຄວາມສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ຊາດ, ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊົນ ໂດຍໄດ້ກຳນົດ ການທ່ອງທ່ຽວອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນຄື: ການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທຳ-ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ໃນຕະ ຫລອດໄລຍະທ່ີຜ່ານມາເຫັນວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ການເຊ່ືອມໂຍງ ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງປະ ເທດເຮົາກັບອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນນັບມື້ນັບກວ້າງ ຂວາງ, ການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການ ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ແລະການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ພະນັກງານນຳທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະ ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມນັບມື້ໄດ້ ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ທັງນັບມື້ ຫຍັບໃກ້ເຂ້ົາກັບສາກົນເທ່ືອ ລະກ້າວ.
ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງຫນ້າພະ ຍາຍາມຂອງຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວກໍຄືການໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດເຮົາສະ ເພາະໃນປີ 2011-2012 ນີ້ມີ ເຖິງ 1.800.000 ຄົນ ( ຫນຶ່ງ ລ້ານແປດແສນກ່ວາຄົນ ) ສ້າງລາຍຮັບທັງຫມົດ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປະ ກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດໄດ້ຢ່າງ ຫນ້າພາກພູມໃຈ,ໃນປັດຈຸບັນ ບັນຊີຂອງສະຖານທ່ີແຫລ່ງ ທ່ອງທ່ຽວທ່ີໄດ້ສັງລວມ ແລະ ຂຶ້ນສະຖິຕິແລ້ວ ມີຈຳນວນ 1.493 ແຫ່ງ ໃນນີ້ມີແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ 849 ແຫ່ງ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ ດ້ານວັດທະນະທຳ 435 ແຫ່ງ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ ດ້ານປະຫວັດສາດ 209 ແຫ່ງ ໃນນີ້ໄດ້ເປີດບໍລິການແລ້ວ 435, ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ແຂວງເພື່ອພັດທະນາສະຖານທ່ີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນ ຍົງ, ທັງໄດ້ລົງສຳຫລວດເກັບ ກຳຂ້ໍມູນບັນດາພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນຂັ້ນ ບ້ານເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ໃນການກຳນົດເຂດ ການພັດທະນາການທ່ອງ ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ ຮ່ວມ, ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ການ ສ້າງແຜນການເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈຳ ປີ ແລະ ປະຈຳຫ້າປີ, ໃນແຕ່ ລະສະຖານທ່ີຂອງແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ ຮ່ວມ, ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ສຳ ເລັດການເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວອະນຸ ລັກລະດັບໂລກທ່ີນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນໃນປີ 2009 ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງ ປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວອະນຸ ລັກຂອງປະເທດອະນຸພາກ ພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງໃນປີ 2011 ທ່ີແຂວງຈຳປາສັກ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີການພັດທະ ນາດີຂຶ້ນນັ້ນໃນຕໍ່ຫນ້າຂະ ແຫນງການທ່ອງທ່ຽວຈະຕັ້ງ ຫນ້າສຸມໃສ່ການສຳຫລວດ, ຈັດສັນກຳນົດເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນບັນດາແຂວງໂດຍ ເນັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບ ຫລາຍຮູບຫລາຍສີ, ເອົາໃຈ ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງບັນດາທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ສົ່ງເສີມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ,ສົ່ງເສີມບັນດາທຸລະກິດ ການທ່ອງທ່ຽວ,ທຸລະກິດໂຮງ ແຮມ,ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄຸນນະ ພາບໃນການບໍລິການ ທັງຮັບ ປະກັນຄວາມປອດໄພທາງ ດ້ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງ ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຍົກລະ ດັບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງ ປະເທດປັບປຸງແຜນຍຸດທະ ສາດການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງ ເສີມການທ່ອງທ່ຽວຮອດປີ 2020 ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງ ຖ່ິນ ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຄົ້ນ ຄ້ວາແລະ ວິໃຈກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ສະຫລຸບວຽກງານໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຕາມລະບົບຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງລາວມີການຂະຫຍາຍ ຕົວ ແລະ ນຳເອົາເງິນມາປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງຍິ່ງໆຂຶ້ນ.